Ką reikia žinoti, jei ketinate įsigyti naudotą transporto priemonę?

130

auto-pirkimasĮ Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) dažnai kreipiasi transporto priemonių savininkai, kurie įsigijo naudotą transporto priemonę, tačiau atliekant transporto priemonės privalomąją techninę apžiūrą arba perregistruojant transporto priemonę paaiškėja faktas, kad transporto priemonė buvo sugadinta eismo įvykio ar kitokio įvykio metu, transporto priemonės privalomoji techninė apžiūra buvo panaikinta, o naujasis transporto priemonės savininkas nebuvo apie tai informuotas. Prieš įsigydamas naudotą transporto priemonę, ją įsigyjantis asmuo turėtų įsitikinti, ar įsigyjama transporto priemonė nebuvo sugadinta eismo įvykio ar kitokio įvykio metu ir ar transporto priemonės privalomoji techninė apžiūra nebuvo panaikinta. Tokiais atvejais naujasis transporto priemonės savininkas negali pateikti visų techninei ekspertizei atlikti reikalingų dokumentų. Asmuo, siekiantis įsigyti naudotą transporto priemonę, gali kreiptis į valstybės įmonę „Regitra“ arba į artimiausią privalomosios techninės apžiūros įmonę, kur jam pateikus transporto priemonės duomenis bus patikslinta, ar konkreti transporto priemonė nebuvo sugadinta eismo įvykio ar kitokio įvykio metu ir ar transporto priemonės privalomoji techninė apžiūra nebuvo panaikinta.

Inspekcija atkreipia transporto priemonių savininkų ir valdytojų dėmesį, kad motorinėms transporto priemonėms ir (ar) priekaboms, sugadintoms eismo ar kitokio įvykio metu, kai motorinės transporto priemonės neatitinka techninių reikalavimų (deformuotas statramstis ar lonžeronas, ar rėmas, vairo ar stabdžių sistemos, ar pakaba ir (ar) suveikė oro pagalvių sistema), o priekabos negali būti velkamos, nustatyta tvarka panaikinamas privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimas. Po atkuriamojo motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos remonto patvirtinus, kad transporto priemonė yra tinkamai suremontuota ir yra žmonių sveikatai bei saugumui nepavojinga, ji vėl gali dalyvauti viešajame eisme tik nustatyta tvarka panaikinus draudimą dalyvauti viešajame eisme.

Transporto priemonės, sugadintos eismo įvykio ar kitokio įvykio metu, privalomoji techninė apžiūra gali būti panaikinta vienu iš atvejų:

1) policijos pareigūnas, nustatęs, kad po eismo ar kitokio įvykio transporto priemonė neatitinka techninių reikalavimų (deformuotas statramstis ar lonžeronas, ar rėmas, vairo ar stabdžių sistemos, ar pakaba ir (ar) suveikė oro pagalvių sistema) ar priekaba negali būti velkama, priima administracinį sprendimą uždrausti transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme ir panaikina privalomosios techninės apžiūros dokumento galiojimą;

2) draudimo įmonė, apdraudusi asmens, atsakingo už eismo įvykio metu padarytą žalą, civilinę atsakomybę, ar Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro įgalioti asmenys (paskirti ekspertai), vadovaudamiesi Eismo įvykių metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokų mokėjimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 795 „Dėl Eismo įvykių metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių patvirtinimo“, nustato, kad eismo įvykio metu nukentėjusiam trečiajam asmeniui transporto priemonę remontuoti ekonomiškai netikslinga.

Abiem minėtais atvejais transporto priemonės, sugadintos eismo įvykio ar kitokio įvykio metu, savininkas arba valdytojas, kai transporto priemonei buvo atliktas atkuriamasis remontas, privalo atlikti techninę ekspertizę. Techninės ekspertizės įmonių sąrašas pateiktas Inspekcijos interneto svetainėje adresu http://www.vkti.gov.lt/index.php?-1987005157#TESar.

Atliekant techninę ekspertizę transporto priemonėms, sugadintoms eismo ar kitokio įvykio metu, užsakovas papildomai pateikia:

1. techninę dokumentaciją (apžiūros aktą, nuotraukas, draudimo bendrovės eksperto surašytą remonto sąmatą, vertinimo ataskaitą ir kitus dokumentus, įrodančius transporto priemonės būklę po eismo ar kitokio įvykio) apie transporto priemonės būklę po eismo ar kitokio įvykio, per kurį transporto priemonė buvo sugadinta;

2. transporto priemonės atkuriamąjį remontą atlikusios (-ių) įmonės (-ių) dokumentą (-us), kuriame (-iuose) būtų patvirtinta, kad transporto priemonė yra tinkamai suremontuota ir žmonių sveikatai bei saugumui nepavojinga;

3. techninę dokumentaciją, susijusią su atliktu transporto priemonės remontu (nuotraukas, kuriose matyti atlikto remonto technologinis procesas, atliktų remonto operacijų sąrašas ir jų apimtis, kiti dokumentai, susiję su atliktu transporto priemonės remontu ir jo eiga);

4. išvadą dėl ratų pastatymo parametrų atitikties gamintojo reikalavimams (tik M1 klasei);

5. išvadą dėl kėbulo (rėmo) geometrijos parametrų atitikties gamintojo reikalavimams;

6. išvadą dėl elektroninių saugos sistemų atitikties gamintojo reikalavimams.

Kai atliekant techninę ekspertizę transporto priemonėms, sugadintoms eismo ar kitokio įvykio metu, techninės ekspertizės užsakovas pageidauja, kad ratų pastatymo, kėbulo (rėmo) geometrijos parametrų atitikimas ir elektroninių saugos sistemų veikimas būtų tikrinami panaudojant techninės ekspertizės įmonėje turimą diagnostikos įrangą, neprivaloma pateikti 4–6 punktuose nurodytų dokumentų.

Atsižvelgiant į ankščiau išdėstytą informaciją, transporto priemonės, sugadintos eismo įvykio ar kitokio įvykio metu, savininkas arba valdytojas transporto priemonės atkuriamąjį remontą gali atlikti bet kurioje pasirinktoje įmonėje, teikiančioje transporto priemonių remonto paslaugas. Atlikus transporto priemonės atkuriamąjį remontą, transporto priemonės savininkas arba valdytojas privalo atlikti transporto priemonės techninę ekspertizę. Tuomet transporto priemonės valdytojas privalomajai techninei apžiūrai kartu su transporto priemone turi pateikti ir transporto priemonių techninės ekspertizės įmonės išduotą pažymą, kurioje būtų nurodyta, kad transporto priemonė yra tinkamai suremontuota ir nepavojinga žmonių sveikatai ir saugumui.

Transporto priemonės, kurios techninės apžiūros dokumento galiojimas yra panaikintas, savininkas arba valdytojas nustatyta tvarka gali gauti ne ilgiau kaip vieną parą galiojantį leidimą nuvykti į transporto priemonių techninės apžiūros įmonę.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos