Kasmet – ne mažiau kaip po 3000 ha naujų miškų

115

sodinti-miskaŠalies miškų urėdijose 2015-2017 m. planuojama įveisti ne mažiau kaip 500 ha naujų miškų kasmet, o privačių miškų savininkams bus sudarytos galimybės pasinaudoti šiam tikslui numatoma ES parama ir kasmet įveisti ne mažiau kaip po 2500 ha. Tai vienas svarbiausių uždavinių, kurį kelia aplinkos ministro Kęstučio Trečioko patvirtintas Nacionalinei miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 m. programai įgyvendinti skirtų priemonių 2015-2017 m. planas.

Ši programa įpareigoja ne tik didinti šalies miškingumą, bet ir veiksmingiau tvarkyti miškų ūkį, skatinti inovacijas, tobulinti miškotvarką, gerinti sanitarinės ir priešgaisrinės apsaugos priemones, rekreacinę miško infrastruktūrą ir kt.

2015-2017 m. planas numato konkrečias priemones miškams ir jų ištekliams išsaugoti bei gausinti. Viena iš jų – veisti miško sėklines plantacijas, padidinti sėklų iš šių plantacijų ruošos apimtis ir iš jų išauginamų miško sodmenų kiekį. Taip pat bus atkuriami ir formuojami nauji ąžuolynai valstybiniuose miškuose, numatytos priemonės jiems gausinti privačiuose miškuose.

Racionaliau naudoti miškų išteklius padės planuojamos papildomos teisinio reguliavimo ir organizacinės priemonės, skirtos plėtoti medienos biokuro ruošos apimtis privačiuose ir valstybiniuose miškuose. Numatyta ir visiškai nauja priemonė – miško kelių inventorizacija. Ji padės ateityje efektyviau atlikti miško kelių priežiūros ir remonto darbus.

2015-2017 m. plane taip pat numatytos priemonės miškų ūkio ekonominiam efektyvumui ir konkurencingumui didinti, miško ekosistemų tvarumui išsaugoti ir kt.

Aplinkos ministrijos Visuomenės informavimo skyrius